Belangrijk:

In verband met het coronavirus worden in de praktijk de nodige extra hygiëne maatregelen getroffen volgens de richtlijnen van Provroet. Deze liggen in de praktijk ter inzage.

 

Algemene voorwaarden voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen:

 

a. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn en haar cliënten met betrekking tot de handelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en/of leveren van producten.

b. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

c. Een exemplaar van de voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd.

d. Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.

e. Op basis van de door de cliënt versterkte informatie wordt desgevraagd en zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven.

f. Bij niet afgezegde afspraken of niet binnen 24 uur van de voren afgezegde afspraken, wordt 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens situaties van overmacht. Daarvoor ontvangt de cliënt een nota welke binnen de aangegeven termijn dient te worden betaald.

g. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.

 

2. Privacy zie privacy policy punt 11

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. Met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct houdende diensten.

b. Uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt.

c. De cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen.

 

4. Verplichtingen

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn heeft de verplichting om:

a. een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren en conform het eventueel opgestelde behandelplan.

b. Het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden.

 

De cliënt heeft de verplichting om:

a. Alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten.

b. Te betalen voor:

- de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en/of geleverde producten.

-speciaal voor de cliënt bestelde producten af te nemen en te betalen, behoudens situaties van overmacht.

-een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen volgens de wijze zoals aangegeven in deze voorwaarden.

 

5. Betaling

a. Er kan uitsluitend contant worden betaald.

b. Op verzoek ontvangt de cliënt een nota.

c. In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten (à 2.50 euro )in rekening gebracht.

d. Wordt de betaling niet binnen 15 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim van de 16e dag nadat de nota is uitschreven en ben ik gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijk rente in rekening te brengen.

e. Wanneer geen betaling heeft plaats gevonden binnen 45 dagen, ben ik gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau, alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

f. Heeft de situatie voorgedaan zoals bij punt c genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

 

6. Ruilen en garantie

a. Wanneer gekochte artikelen niet aan de verwachtingen van de cliënt voldoen, kunnen deze binnen 1 week na aankoop, worden omgeruild voor een andere product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking.

b. Indien ruiling niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het bedrag. Er vindt geen geld teruggave plaats.

c. Op deze producten zijn uitsluitend eventuele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

d. Als door mij, tijdens een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten, vervaardigd product ondeugdelijk is, kan herstel of vervanging worden aangeboden.

e. Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet goed werkt of buiten toedoen van de cliënt beschadigd raakt.

f. Als herstel of vervanging niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats.

 

7. Spaarkaart

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn werkt met een spaarkaart dit houdt in;

a. Bij de kennismaking krijgt u een persoonlijke spaarkaart. (deze is niet overdraagbaar)

Na elke betaalde behandeling krijgt u een stempel.

b. Een volle spaarkaart (5 stempels) geeft recht op een gratis extra behandeling, aansluitend aan de behandeling.

c. Indien men de volle spaarkaart wil inwisselen dient men dit kenbaar te maken bij het inplannen van een afspraak.

c. De volle spaarkaart kan niet ingewisseld worden voor geld of producten.

d.U kunt de volle spaarkaart inleveren voor een gratis voetscrub, voetpeeling of uitgebreide voetmassage van max.15 min.

e. Bij de cliëntgegevens noteren wij ook het aantal stempels.


8. Klachten

a. Ik streef naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee ik klachten probeer te voorkomen.

b. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan heeft voetverzorging Joke Leidsche Rijn een inspanningsverplichting om de klacht naar tevredenheid van de client op te lossen. De klachten dienen dan wel binnen 7 dagen kenbaar gemaakt te worden.

c. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Provoet,

d. Klachten in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de verzekeraar.

 

9. Aansprakelijkheid

a. Ik heb via Provoet een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en ben derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.

b. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de verzekeraar.

c. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is (alleen op aanvraag) bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn een schadeformulier verkrijgbaar.

 

10. Meldcode

Bij vermoeden van  alle vormen van geweld ben ik als zorgaanbieder verplicht dit te melden bij de inspectie voor gezondheidszorg (IGZ).

 

Begrippen:

a. Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden;

b. Cliënt:

De natuurlijke persoon, niet behandeld in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn.;

c. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn, Muurkruid 4, 3453 VB De meern:

Het bedrijf: voetverzorging Joke Leidsche Rijn, vertegenwoordigd door Joke van der Leeden, aan gesloten bij Provoet, lidnummer 310416, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer: 55827969. Telefoonnummer:06-48530487. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www. pedicure-joke.nl

d. Behandelplan:

Schriftelijk of mondeling opgesteld behandelingsadvies dat in overleg met de client wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld;

e. Branchecode:

Gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van de arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f. Provoet;

Provoet, landelijk organisatie voor de voetverzorger/pedicure

Kerkeweg 69

3901 EC Veenendaal;

g. Overmacht'

een of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt.

 

11. Privacy policy


Voetverzorging Joke Leidsche Rijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens  zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) zullen worden verwerkt tenzij de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt;
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn versterkt worden bewaard dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn bekent, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Voetverzorging Joke Leidsche Rijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van u persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft kunt u contact opnemen met voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en/of leveranciers


Persoonsgegevens van cliënten worden door voetverzorging Joke Leidsche Rijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij de podotherapeut en communicatie met podotherapeut en/of (huis)arts over uw behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen(en) kan Voetverzorging Joke Leidsche Rijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam (huis)arts en/of podotherapeut

In het geval de facturering/vergoeding via een (zorg)instelling, podotherapeut of ziektekostenverzekeraar moet plaats vinden( bijv. diabetisch en/of reuma cliënt), zal ik ook nog de volgende persoonsgegevens van u vragen.

 • Verzekeringsnummer;
 • BSN nummer

In bepaalde situaties zullen er foto's worden gemaakt van uw voeten. De foto's worden alleen van de huid en/of nagels gemaakt. Deze foto's worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Voetverzorging Joke Leidsche Rijn en eventueel de podotherapeut en/of (huis)arts waar u een behandelplan mee heeft. Aan de hand van de foto's kan de vooruitgang van de huid en/of nagels beter worden beoordeelt.

 

Verwerking van overige medische gegevens

 

Voor het goed kunnen uitvoeren van uw behandeling(en) maak ik gebruik van een digitale cliëntenkaart. Op deze cliëntenkaart worden met uw toestemming medische gegevens vastgelegd en/of ander bijzonderheden per behandeling vastgelegd.

 

 

Bewaartermijn

 

Uw persoonsgegevens worden door Voetverzorging Joke Leidsche Rijn opgeslagen ten behoeven van de bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende looptijd van de overeenkomst;
 • Voor medische cliënten wordt de digitale cliëntenkaart gedurende looptijd van de overeenkomst voor minimaal 15 jaar (artikel 5.7 Beroepscode (medisch)pedicure;
 • Voor de financiële administratie dienen de gegevens de wettelijke periode van 7 jaar bewaard te blijven.

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

 

Zo maakt Voetverzorging Joke Leidsche Rijn gebruikt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het doorverwijzen naar andere (medische) disciplines;
 • Met de podotherapeut die een behandelplan voor u heeft opgesteld en waar ik aan declareer en observatie over behandeling rapporteer.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw versterkte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dergelijke gevallen dingen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Beveiliging

 

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Voetverzorging Joke Leidsche Rijn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij hanteren een beveiligde internet verbinding;
 • Wij maken gebruik van een up to dat virussoftware;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Voetverzorging Joke Leidsche Rijn is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u  andere medische disciplines. Mochten wij gegevens hebben verwerkt op basis van een specifiek door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Mocht u van de bovenstaande rechten gebruik willen maken, verzoek ik u mij hiertoe schiftelijkee n verzoek te mailen. Eventueel vraag ik in zo,n geval om legitimatie.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contantgegevens

 

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn

Muurkruid 4

3453VB De Meern

06-48530487

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it