Algemene voorwaarden voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen:

 

A. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn en haar patiënten met betrekking tot de handelingen, inclusief daarmee directe verbandhoudende diensten en/of het leveren van producten.

B. De algemene voorwaarden staan ​​vermeld op de website van voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

C. Een exemplaar van de voorwaarden wordt gevraagd aan de klant overhandigd of digitaal toegestuurd.

D. Indien een afwijkende van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de voorwaarden voor de overige van kracht.

e. Op basis van de deur van de cliënt wordt versterkte informatie gevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven.

F. Bij niet-afgezegde afspraken of niet binnen 24 uur van de vooruitgeschoven afspraken, wordt 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, situaties van overmacht. de cliënt ontvangt een notitie waarin binnen de aangegeven termijn moet worden betaald.

G. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn verklaring op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen tien keer van aanwezigheid in de praktijk.

 

2. Privacy zie privacybeleid punt 11

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

A. Met de cliënt wordt een afspraak gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct beheerde diensten.

B. Uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de klant.

C. De klantopdracht geeft om producten speciaal voor de klant te bestellen.

 

4. Verplichtingen

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn heeft de volgende:

Een behandeling en daarmee directe verbandhoudende diensten kunnen worden uitgevoerd en conform het uiteindelijk opgestelde behandelplan.

B. Het gevraagde product aan de klant om te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en uiteindelijk een vervangend product aangeboden.

 

De cliënt heeft de verdiepingsvraag:

A. Alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling mbt voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee directe verbandhoudende diensten.

B. Te betalen voor:

- de geleverde producten en daarmee direct verbandhoudende diensten en/of geleverde producten.

-speciaal voor de klant aanzienlijke producten af ​​te nemen en te betalen, situaties van overmacht.

-een niet, of niet tijdig, beloofde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen volgens de wijze zoals aangegeven in deze voorwaarden.

 

5. Betaling

A. Er kan altijd contant betaald worden.

B. Op verzoek ontvangen de cliënt een nota.

C. In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro betaald worden. In dat geval worden administratiekosten (à 2,50 euro) in rekening gebracht.

D. Wordt de betaling niet binnen 15 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim van de 16e dag nadat de nota is uitgeschreven en ben ik aandeelhouders over het verschuldigde bedrag van het restant waarvan de aanzienlijke rente in rekening te brengen.

e. Wanneer er binnen 45 dagen geen betaling wordt gevonden, ben ik de vordering in handen te geven van een incassobureau, alle geaccepteerde kosten zijn voor rekening van de klant.

F. Heeft de situatie voorgedaan zoals bij punt c genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling alles samen geaccepteerd.

 

6. Ruilen en garantie

A. Wanneer gekochte artikelen niet voldoen aan de verwachtingen van de klant, kunnen deze binnen 1 week na aankoop worden omgeruild voor een ander product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking.

B. Indien ruilen niet mogelijk is, ontvangt de klant een tegoedbon voor het bedrag. Er vindt geen geld teruggegeven.

C. Op deze producten zijn alle garantiebepalingen van de fabrikant van de toepassing.

D. Als door mij, tijdens een behandeling en/of daarmee direct verbonden geleverde diensten, een vervaardigd product ondeugdelijk is, kan herstel of vervanging worden aangeboden.

e. Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet goed werkt of buiten de klant beschadigd raakt.

F. Als herstel van vervanging niet mogelijk is, ontvangt de klant een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats.

 

 

7. Klachten

A. Ik streef naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee ik klachten probeer te voorkomen.

B. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan heeft voetverzorging Joke Leidsche Rijn een inspanningsverplichting om de klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen. De klachten worden binnen 7 dagen ingediend.

C. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden ingediend bij de geschillencommissie van Provoet,

D. Klachten in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de verzekeraar.

 

8. Aansprakelijkheid

A. Ik heb via Provoet een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en ben verzekerd verzekerd voor schade die tijdens de uitoefening van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.

B. eventuele aansprakelijkheid wordt bepaald door de verzekeraar, volgens de volgende procedures en voorwaarden van de verzekeraar.

C. mogelijke aanvraag van cliënten indien schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is (alleen op aanvraag) bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn een schadeformulier verkrijgbaar.

 

9. Meldcode

Bij vermoeden van alle vormen van geweld ben ik als zorgaanbieder verplicht dit te melden bij de inspectie voor gezondheidszorg (IGZ).

 

Begrippen:

A. Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden;

B. Cliënt:

De natuurlijke persoon, niet behandeld in de aanvraag van het beroep van bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten van producten neemt op bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn.;

C. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn, Muurkruid 4, 3453 VB De meern:

Het bedrijf: voetverzorging Joke Leidsche Rijn, vertegenwoordigd door Joke van der Leeden, gesloten bij Provoet, lidnummer 310416, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer: 55827969. Telefoonnummer:06-48530487. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www. pedicure-joke.nl

D. Behandelplan:

Schriftelijk of mondeling opgesteld behandelingsadvies dat in overleg met de klant wordt afgesproken, afhankelijk en bijgesteld;

e. Filiaalcode:

Gids met voor de onderneming verschillende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van de arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

F. Provoet;

Provoet, landelijke organisatie voor de voetverzorger/pedicure

Kerkeweg 69

3901 EC Veenendaal;

G. Overmacht'

een van meerdere omstandigheden waarvan een persoon niet kan worden gerekend en welke tot gevolg heeft dat het niet komen van de overeenkomst, gedeeltelijk gedeeltelijk gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt.

 

11. Privacybeleid


Voetverzorging Joke Leidsche Rijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te beperken en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij :

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in opdracht met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkele gegevens die minimaal nodig zijn voor de verwerking ervan;
 • Vragen om uw gekozen toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en onderliggende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gegarandeerd;
 • Geen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaarpersonen) zullen worden verwerkt tenzij de ouder, verzorger of begeleidende vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de gewenste ondersteuning;
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn versterking worden bewaard dan wel op de grond van de wet is vereist;
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn bekent, u hiërarchie zal wijzen en deze respecteren.

Als Voetverzorging Joke Leidsche Rijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in het algemeen zin, vragen kunt u contact opnemen met voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en/of leveranciers


Persoonsgegevens van cliënten worden door voetverzorging Joke Leidsche Rijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling door de podotherapeut en communicatie met podotherapeut en/of (huis)arts over uw behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen(en) kan Voetverzorging Joke Leidsche Rijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geslacht;
 • Naam (huis)arts en/of podotherapeut

In het geval dat de facturering/vergoeding via een (zorg)instelling, podotherapeut of ziektekostenverzekeraar moet plaats vinden (bijv. diabetisch en/of reumacliënt), zal ik ook nog de volgende persoonsgegevens van u vragen.

 • Verzekeringsnummer;
 • BSN-nummer

In bepaalde situaties zullen er foto's worden gemaakt van uw voeten. De foto's worden alleen van de huid en/of nagels gemaakt. Deze foto's worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bedoeld voor Voetverzorging Joke Leidsche Rijn en eventueel de podotherapeut en/of (huis)arts waar u een behandelplan mee heeft. Aan de hand van de foto's kan de vooruitgang van de huid en/of nagels beter worden.

 

Verwerking van overige medische gegevens

 

Voor het goed kunnen uitvoeren van uw behandeling(en) maak ik gebruik van een digitale cliëntenkaart. Op deze patiëntenkaart worden met uw toestemming vastgelegde medische gegevens vastgelegd en/of andere bijzonderheden per vastgelegde verwerking.

 

 

Bewaartermijn

 

Uw persoonsgegevens worden door Voetverzorging Joke Leidsche Rijn opgeslagen ten behoeven van de opeenvolgende verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Voor medische cliënten wordt de digitale cliëntenkaart gedurende de looptijd van de overeenkomst voor minimaal 15 jaar (artikel 5.7 Beroepscode (medisch)pedicure;
 • Voor de financiële administratie dienen de gegevens de wettelijke periode van 7 jaar bewaard te blijven.

Vertrek aan derden

 

De gegevens die u aan ons kunt geven, kunnen wij aan derde partijen geven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

 

Zo maakt Voetverzorging Joke Leidsche Rijn gebruikt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het doorverwijzen naar andere (medische) disciplines;
 • Met de podotherapeut heeft een behandelplan voor u opgesteld en waar ik een verklaring en observatie over een behandelingsrapporteer.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de noodzakelijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te minimaliseren. Verder zullen wij de door uw ondersteunende gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit verplicht en toegestaan ​​is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In soortgelijke gevallen dingen wij samenwerking en zijn dan ook verplichte deze gegevens af te geven. tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zich buiten de EU bevinden.

 

beveiliging

 

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn heeft passende technische en onderliggende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Voetverzorging Joke Leidsche Rijn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij hebben een beveiligde internet verbinding;
 • Wij maken gebruik van een up-to-date virussoftware;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij lichamelijke en technische incidenten;
 • Wij testen en regelmatig onze maatregelen;
 • Voetverzorging Joke Leidsche Rijn is over het belang van de bescherming van persoonsgegevens heen.

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan de opdracht van u andere medische disciplines. Mochten wij gegevens hebben verwerkt op basis van een specifieke door u hiertoe verleende toestemming, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming te trekken.

 

Mocht u van de bovenstaande rechten gebruik willen maken, verzoek ik u hiertoe schiftelijkee n verzoek te mailen. Waarschijnlijk vraag ik in zo,n geval om legitimatie.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, U heeft altijd het recht een klacht ingediend bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn

Muurkruid 4

3453VB De Meern

06-48530487

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it