Algemene voorwaarden voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen:

 

a. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn en haar cliënten met betrekking tot de handelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en/of leveren van producten.

b. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van voetverzorging Joke Leidsche Rijn.

c. Een exemplaar van de voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd.

d. Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.

e. Op basis van de door de cliënt versterkte informatie wordt desgevraagd en zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven.

f. Bij niet afgezegde afspraken of niet binnen 24 uur van de voren afgezegde afspraken, wordt 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens situaties van overmacht. Daarvoor ontvangt de cliënt een nota welke binnen de aangegeven termijn dient te worden betaald.

g. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.

 

2. Privacy

a. De informatie die wordt verstrekt door de cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.

b. Zonder toestemming van de cliënt worden geen gegevens aan derden versterkt, m.u.v. personen die direct bij de behandeling betrokken zijn.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. Met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en/of daarmee direct houdende diensten.

b. Uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt.

c. De cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen.

 

4. Verplichtingen

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn heeft de verplichting om:

a. een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren en conform het eventueel opgestelde behandelplan.

b. Het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden.

 

De cliënt heeft de verplichting om:

a. Alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten.

b. Te betalen voor:

- de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en/of geleverde producten.

-speciaal voor de cliënt bestelde producten af te nemen en te betalen, behoudens situaties van overmacht.

-een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen volgens de wijze zoals aangegeven in deze voorwaarden.

 

5. Betaling

a. Er kan uitsluitend contant worden betaald.

b. Op verzoek ontvangt de cliënt een nota.

c. In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten (à 2.50 euro )in rekening gebracht.

d. Wordt de betaling niet binnen 15 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim van de 16e dag nadat de nota is uitschreven en ben ik gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijk rente in rekening te brengen.

e. Wanneer geen betaling heeft plaats gevonden binnen 45 dagen, ben ik gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau, alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

f. Heeft de situatie voorgedaan zoals bij punt c genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

 

6. Ruilen en garantie

a. Wanneer gekochte artikelen niet aan de verwachtingen van de cliënt voldoen, kunnen deze binnen 1 week na aankoop, worden omgeruild voor een andere product, mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking.

b. Indien ruiling niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het bedrag. Er vindt geen geld teruggave plaats.

c. Op deze producten zijn uitsluitend eventuele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

d. Als door mij, tijdens een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten, vervaardigd product ondeugdelijk is, kan herstel of vervanging worden aangeboden.

e. Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet goed werkt of buiten toedoen van de cliënt beschadigd raakt.

f. Als herstel of vervanging niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats.

 

7. Spaarkaart

Voetverzorging Joke Leidsche Rijn werkt met een spaarkaart dit houdt in;

a. Bij de kennismaking krijgt u een persoonlijke spaarkaart. (deze is niet overdraagbaar)

Na elke betaalde behandeling krijgt u een stempel.

b. Een volle spaarkaart (5 stempels) geeft recht op een gratis extra behandeling, aansluitend aan de behandeling.

c. Indien men de volle spaarkaart wil inwisselen dient men dit kenbaar te maken bij het inplannen van een afspraak.

c. De volle spaarkaart kan niet ingewisseld worden voor geld of producten.

d.U kunt de volle spaarkaart inleveren voor een gratis voetscrub, voetpeeling of uitgebreide voetmassage van max.15 min.

e. Bij de cliëntgegevens noteren wij ook het aantal stempels.


8. Klachten

a. Ik streef naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee ik klachten probeer te voorkomen.

b. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan heeft voetverzorging Joke Leidsche Rijn een inspanningsverplichting om de klacht naar tevredenheid van de client op te lossen. De klachten dienen dan wel binnen 7 dagen kenbaar gemaakt te worden.

c. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Provoet,

d. Klachten in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de verzekeraar.

 

9. Aansprakelijkheid

a. Ik heb via Provoet een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en ben derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.

b. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de verzekeraar.

c. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is (alleen op aanvraag) bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn een schadeformulier verkrijgbaar.

 

10. Meldcode

Bij vermoeden van  alle vormen van geweld ben ik als zorgaanbieder verplicht dit te melden bij de inspectie voor gezondheidszorg (IGZ).

 

Begrippen:

a. Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden;

b. Cliënt:

De natuurlijke persoon, niet behandeld in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt bij voetverzorging Joke Leidsche Rijn.;

c. Voetverzorging Joke Leidsche Rijn, Muurkruid 4, 3453 VB De meern:

Het bedrijf: voetverzorging Joke Leidsche Rijn, vertegenwoordigd door Joke van der Leeden, aan gesloten bij Provoet, lidnummer 310416, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer: 55827969. Telefoonnummer:06-48530487. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www. pedicure-joke.nl

d. Behandelplan:

Schriftelijk of mondeling opgesteld behandelingsadvies dat in overleg met de client wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld;

e. Branchecode:

Gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van de arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f. Provoet;

Provoet, landelijk organisatie voor de voetverzorger/pedicure

Kerkeweg 69

3901 EC Veenendaal;

g. Overmacht'

een of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt.